oh_2012-11_io_01_zoom.jpg

Io

Ornate diamond set earrings of partially oxidized white gold.